۱۷ آبان ۱۳۹۲ (8 November 2013)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ آبان ۱۳۹۲ (1 November 2013)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ آبان ۱۳۹۲ (1 November 2013)
تا الان ۶۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ آبان ۱۳۹۲ (29 October 2013)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ آبان ۱۳۹۲ (23 October 2013)
تا الان ۹۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟