محمدی: باند رسول خادم کشتی ایران را نابود کرد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server. Footballitarin is not responsible for the content and its quality. (DMCA Compliance)
محمود محمدی کارشناس کشتی در برنامه سوت درباره ناکامی کشتی ایران دررقابت‌های جهانی و کنار رفتن رسول خادم گفت: باند رسول خادم کشتی ایران به ورطه نابودی کشاند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )