مشت آهنین کیروش برای "چوی" و امثال "وطنی" چوی!

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴۲ )