کارلوس کیروش (سرمربی)
نام: کارلوس
نام خانوادگی: کیروش
پست: سرمربی
سن: 66 سال
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )