کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاه‌های مورد شکایت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرای صادره شده کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

در پرونده شکایت حمیدرضا منصوری با باشگاه سپیدرود رشت، کمیته وضعیت با توجه به بررسی پرونده دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.

با توجه به شکایت ولی خورسندی از امید سینک بازیکن باشگاه نساجی مازندران، سینک به پرداخت مبلغ ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان (ولی خورسندی) محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوی خواهان را نسبت به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مردود و قابل رسیدگی دانست.

در پی شکایت حمید رضا عسگری از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت پیمان پورصادقی از باشگاه شهرداری بندرعباس، کمیته وضعیت با توجه به بررسی پرونده دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.

همچنین در پی شکایت علیرضا فضایلی از باشگاه ملوان بندرانزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

با توجه به شکایت ولی خورسندی از فرشاد سالاروند بازیکن استقلال خوزستان، این بازیکن به پرداخت مبلغ ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق ولی خورسندی محکوم شد.. همچنین کمیته وضعیت دعوی خواهان را نسبت به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مردود و قابل رسیدگی دانست.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.