سازمان لیگ فوتبال  از زمان برگزاری مسابقات هفته سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، کمیته مسابقات  سازمان لیگ فوتبال ، برنامه مرحله دوم لیگ دسته سوم را به شرح زیر اعلام ‏کرد:‏

هفته سوم:‏

‏ سه شنبه  ‏‏۱۹ دی ۹۶‏

انتظار بجنورد- آرش ری- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۱۹ مهربجنورد

‏ پاس گیلان- هیرکانی چالوس‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  عضدی رشت

شهرداری نوشهر- چوکای تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

شهدای ماکران میاندرود- مقاوم فجر البرز-  ساعت ۱۴- ورزشگاه   شهدای ‏ماکران میاندرود

‏پاراگ تهران- شهید مولایی قائمشهر-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  کشوری ‏تهران

شهرداری اردبیل- آریا مینو خرمدره زنجان-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  علی دایی اردبیل

اتحاد کامیاران- شهدای رزکان کرج-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   آزادی  کامیاران

‏ دالاهو کرمانشاه-امید حسن آباد-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

پردیس خرم آباد- کیان تهران-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   تختی خرم آباد

‏ اسپیدار تهران- شهرداری اراک-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   شهید کلهر شهریار

استقلال رامشیر- جهاد نصر سیرجان-  ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  مجدیان دزفول

‏ چهارشنبه  ‏‏۲۰ دی ۹۶ ‏

جندی شاپور خوزستان- شهید باقری گویم- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   تختی رامشیر

‏ پرسپولیس گناوه- ملی حفاری اهواز-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  شهید سراجیگناوه

‏کارا شیراز- جنوب باغملک خوزستان‏-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

‏ آلومینیوم هرمزگان- پیروزی برازجان-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه تختی بندرعباس

هفته چهارم:‏

‏ یکشنبه۲۴ دی ماه ۹۶ ‏

مقاوم فجر البرز- انتظاربجنورد - ساعت ۱۴- ورزشگاه شریعتی کرج

آرش ری- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه  هویزهتهران

هیرکانی چالوس- پاراگ تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

‏ چوکای تالش- پاس گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه  پوریا ولیتالش

شهید مولایی قائمشهر- شهدای ماکرون میاندرود- ساعت ۱۴- ورزشگاه  قراخیلقائمشهر

‏ امید حسن آباد- اسپیدار تهران‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهرداری   ‏حسن آباد  ‏

آریا مینو خرمدره زنجان- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره

‏ کیان تهران- دالاهو کرمانشاه‏- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  سهند تهران

‏ شهرداری اراک- اتحاد کامیاران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۵ مرداد اراک

‏ شهدای رزکان کرج- شهرداری اردبیل- ساعت ۱۴- ورزشگاه  انقلابکرج

‏ دوشنبه ۲۵ دی ماه ۹۶‏

جنوب باغملک خوزستان- پرسپولیس گناوه- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  تختیباغملک

‏ ملی حفاری اهواز- استقلال رامشیر- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  اختصاصی ملی ‏حفاری اهواز

‏ پیروزی برازجان- جندی شاپور خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   تختی برازجان

‏جهاد نصر سیرجان- آلومینیوم هرمزگان- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  تختی سیرجان

شهید باقری گویم- کارا شیراز‏- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  دستغیب شیراز

هفته پنجم

‏ شنبه  ۳۰ دی ماه ۹۶ ‏

شهرداری نوشهر- مقاوم فجر البرز- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

انتظار بجنورد- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   ‏۱۹ مهر بجنورد

شهدای ماکران میاندرود- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود

‏ پاراگ تهران- پاس گیلان- ساعت ۱۴ – ورزشگاه کشوری ‏ تهران

‏ چوکای تالش- آرش ری- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  پوریا ولی تالش

‏ شهید باقری گویم- پیروزی برازجان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  دستغیب شیراز

یکشنبه اول بهمن ۹۶‏

اسپیدار تهران- کیان تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید کلهر شهریار

اتحاد کامیاران- امید حسن آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادی کامیاران

شهرداری اردبیل- شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  علی دایی اردبیل

آریا مینو خرمدره زنجان- شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره

دالاهو کرمانشاه- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادیکرمانشاه

استقلال رامشیر- جنوب باغملک خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی رامشیر

آلومینیوم هرمزگان- ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی بندرعباس

پرسپولیس گناوه- کارا شیراز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه شهید سراجی گناوه

دوشنبه ۲ بهمن ۹۶‏

جندی شاپور خوزستان- جهاد نصر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  مجدیان دزفول

هفته ششم

‏ جمعه‏‏۶ بهمن ۹۶ ‏

پاراگ تهران- چوکای تالش – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  کشوری ‏ تهران

هیرکانی چالوس- انتظار بجنورد – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  ‏۷ تیرچالوس

مقاوم فجر البرز - آرش ری– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه شریعتی کرج

‏ شهید مولایی قائمشهر- شهرداری نوشهر– ساعت ۱۴:۱۵ –  ورزشگاه  قراخیلقائمشهر

‏ پاس گیلان- شهدای ماکران میاندرود– ساعت ۱۴:۱۵ –  ورزشگاه  عضدی رشت

شنبه ۷ بهمن ۹۶‏

امید حسن آباد- شهرداری اردبیل– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  شهرداری   ‏حسن ‏آباد  ‏

کیان تهران- اتحاد کامیاران– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  هویزه تهران

دالاهو کرمانشاه- آریا مینو خرمدره زنجان– ساعت ۱۴:۳۰  –  ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

شهرداری اراک- شهدای رزکان کرج– ساعت ۱۴:۳۰  –  ورزشگاه  ‏۵ مرداداراک

پردیس خرم آباد- اسپیدار تهران– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   تختی خرم آباد

جهاد نصر سیرجان- پیروزی برازجان– ساعت ۱۴:۳۰  –  ورزشگاه   تختیسیرجان

کارا شیراز- استقلال رامشیر– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد

جنوب باغملک خوزستان- آلومینیوم هرمزگان– ساعت ۱۴:۳۰  –  ورزشگاه   تختی باغملک

پرسپولیس گناوه- شهید باقری گویم– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه  شهید سراجی گناوه

ملی حفاری اهواز- جندی شاپور خوزستان– ساعت ۱۴:۴۵   – ورزشگاه   ملی ‏حفاریاهواز

هفته هفتم

پنجشنبه۱۲ بهمن ۹۶‏

شهرداری نوشهر- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه ‏۷ تیرچالوس

چوکای تالش- مقاوم فجر البرز‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  پوریای ولی تالش

انتظار بجنورد- پاس گیلان- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  ‏۱۹ مهر بجنورد

آرش ری- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  هویزهتهران

شهدای ماکران میاندرود- پاراگ تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود

شهرداری اردبیل- کیان تهران‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  علی داییاردبیل

اسپیدار تهران- دالاهو کرمانشاه- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید کلهر شهریار

اتحاد کامیاران- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادیکامیاران

شهدای رزکان کرج-امید حسن آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  انقلابکرج

آریا مینو خرمدره زنجان- شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره

‏ جمعه  ‏‏۱۳ بهمن ۹۶ ‏

شهید باقری گویم- جهاد نصر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه دستغیب شیراز

آلومینیوم هرمزگان- کارا شیراز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختیبندرعباس

استقلال رامشیر- پرسپولیس گناوه- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختیرامشیر

‏جندی شاپور خوزستان- جنوب باغملک خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  مجدیان دزفول

پیروزی برازجان- ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی برازجان

این خبر حدود ۱۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.