رییس هیئت مدیره استقلال امروز به دیدار وزیر ورزش خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ نتایج ضعیف استقلالکار را برای همه اعضای این تیم سخت کرده. از یک طرف منصوریان دیگر آن محبوبیت سابقرا ندارد و از طرف دیگر افتخاری هم دیگر نمی تواند خود را پشت هزینه های میلیاردیو ستاره هایی که جذب این تیم شده قایم کند. ساز مخالف ریاست هیئت مدیره باشگاهاستقلال با مدیرعامل هم مزید بر علت شده تا مشکلات استقلال بیشتر از همیشه باشد.

مشکلاتی که دامنه اش قرار است امروز به اتاق وزیرورزش کشیده شود. محمدحسین قریب مدیرعامل سابق باشگاه استقلال و رییس هیئت مدیرهفعلی که به سبب روزهای خوب مدیرعاملی اش در بین هواداران استقلال محبوب است، با دوپیشنهاد سرنوشت ساز راهی دفتر سلطانی فر می شود.

قریب بر این باور است که کادر مدیریتی فعلی استقلالضعیف است و امکان اداره باشگاه بزرگی مثل استقلال را ندارد. افتخاری بسیار تحتتاثیر اطرافیان خود است و نمی تواند کار خاصی را در این تیم پیش ببرد. قریبپیشنهاد اولش را در این قالب به وزیر ورزش دولت دوازدهم ارائه می کند که اوافتخاری را برکنار کند تا قریب بتواند گزینه هایی مثل کامران منزوی یا هاشم ساعدیرا برای مدیریت باشگاه مطرح کند و عملا خود زمام امور را به دست بگیرد. پیشنهاددوم قریب به سلطانی فر هم چیزی جز استعفا نیست. قریب که معتقد است افتخاری از اوحرف شنوی ندارد و به کار خود مشغول است،بعید به نظر می رسد که بتواند با مدیرعاملفعلی باشگاه ادامه همکاری دهد و در صورتی که سلطانی فر در جهت پیشنهاد اول قریباقدامی نکند،او احتمالا از ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال استعفا می دهد.

سلطانی‌فر راه آسان را انتخاب می کند یا راه سخت؟

وزیر ورزش می تواند امروز پای افتخاری بایستد و ازاو حمایت کند. در این صورت قریب احتمالا استعفا می دهد و این چالش مدیریتی دراستقلال به پایان می رسد.

اما اگر سلطانی فر قصد کنارگذاری افتخاری را داشتهباشد،سختی کار تازه آن موقع آغاز می شود. کنارگذاری افتخاری باعث می شود تامدیرانی مثل توفیقی هم که نقش کلیدی ای در مدیریت این روزهای استقلال دارند از کاربرکنار شوند اما مشکل فقط این نیست.

افتخاری روابط قابل توجهی در دولت و فرا تر ازوزارت ورزش دارد و همین برکناری او را سخت کرده. او به واسطه داماد خود به مقاماتعالی رتبه دولت نزدیک است و همچنین جایگاهی قدیمی ای که در وزارت ورزش دارد،پروسه کنارگذاشتنش را مشکل کرده.

از طرف دیگر وزارت ورزش با کمک های مالی خود طی دوسال اخیر،کاری کرده که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشکل مالی نداشته باشند.استقلال هم طی این دو فصل بیش از ۵۰ میلیارد خرج خرید بازیکن کرده اما به نتایجمطلوبی نرسیده. الگویی هم که شخص وزیر برای استقلال در نظر گرفته فعلا به بن بستخورده. سلطانی فر در خصوص پرسپولیس قائل به حفظ وضع موجود است و بسیار امیدوار استتا این تیم بتواند به قهرمانی آسیا برسد.

اما در خصوص استقلال وضعیت تا حدودیمتفاوت است. برنامه افتخاری و منصوریان که به تایید وزارت هم رسیده این بوده کهتیمی گران و پر ستاره ببندند تا هم بتوانند بار دیگر حمایت هواداران را جلب کنندهم حمایت اسپانسرها را. اما نتایج این پنج هفته، هم هواداران را فراری داده هماسپانسری مثل همراه اول را که همکاری خود با استقلال را به دلیل وضعیت مبهم اینتیم قطع کرد. نتایجی که هم منصوریان را به لبه پرتگاه رسانده هم افتخاری را در حدیمقابل وزیر ورزش قرار داده که حتی ممکن است امروز حکم برکناری خود را دریافت کند.

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.