پنجشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۳ (24 Jul 2014)، ساعت ۸:۵۲ (به وقت تهران)