شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۳ (25 Oct 2014)، ساعت ۱۳:۵۵ (به وقت تهران)