روز کوروش بزرگ بر تمامی ایرانیان مبارک باد
به فرمان او تخت جمشید که سال ها در زیر خرابه ها و تله ای از خاک قرار داشت بازسازی و ترمیم شد.تخت جمشید خرابه ای بود که تبدیل به علفزار شده بود و چوپان ها گاه بیگاه از اطراف و خود تخت جمشید برای چرا گله ها استفاده میکردن این حرکت با حضور باستان شناسان بزرگ جهان صورت گرفت. پس از تخت جمشید ده ها آثار باستانی دیگر ایران ترمیم و بازسازی شد و به ترتیب ثبت نمودن آن ها و حفاظت از آن ها نیز انجام شد.رضا شاه رویای نیمه تمامی بود که ایران پس از سالها زجر و خفت دل بدان بسته بود اما با اشغال ایران توسط متفقین آنمرد را با مصایب فراوان مجازات کردن,سالها بعد نیز فرزندش نیز بهمان سرنوشت دچار شد,تبعید و دق مرگ شدن در غربت.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۵ )