جیمی جامپ با پرچم شیر و خورشید در بازی پرسپولیس
جیمی جامپ با پرچم شیر و خورشید. گزارشگر درست گفت پرچم مقدس :)))
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )