زیر هر پرچمی افتخار آفرینی کنید، ما بشما افتخار خواهیم کرد!
ورزشکارانی که تن به ذلالت و بردگی ندادند و ثابت کردند انسان های آزاده ای هستند و با رفتن شان مشت محکمی به دهان خیلی ها زدند...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )