پس از خبر جدایی ایمون زاید از پرسپولیس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )