آنچه عیان است چه حاجت به بیان!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )