از اينستاگرام مهدی طارمى
Success is to be measured not to much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome. موفقیت رو نباید زیاد با جایگاهی که فرد در زندگی‌اش به آن رسیده سنجید، بلکه باید با موانعی که در مسیر، از جلوی راهش برداشته سنجید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )