از اینستاگرام سردار آزمون
واکنش های من و دلداری به حرف های اخیر ، بسوزین و مشکلتون رو با خودتون حل کنین
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )