چالش عکس ده ساله
رنکینگ ایران در دسامبر ۲۰۰۸ (سمت چپ). رنکینگ ایران در دسامبر ۲۰۱۸ (سمت راست)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )