شعار جهانی همه جا پرسپولیس
رنگ ماشین عشق است و از همه بالاتر شماره ماشین. همه جاپرسپولیس دنیارو گرفته.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )