سوپر گل مکسس در بازی با اندرلشت
بسیار گل زیبایی بود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )